هماهنگ کننده ها

وظایف هماهنگ کننده اکیپهای دوچرخه سواری رکاب زنان سبز تبریز:

-هماهنگ کننده موظف است در صورت لغو برنامه رکابزنی حداقل 2 ساعت قبل از شروع برنامه از طریق کانالهای اطلاع رسانی موسسه موضوع را به آگاهی اعضا برساند.

- هماهنگ کننده برنامه قبل از حرکت اکیپ باید جلودار، عقب دار و میاندار برنامه را تعیین کند و مسیر رکابزنی و ایستگاه های استراحت را با توجه به طیف شرکت کنندگان به اطلاع جلو دار برساند.

- هماهنگ کننده وظیفه ایجاد ارتباط و نظارت بر روند کلی اکیپهای دوچرخه سواری دارد.

- هر گونه پاسخگوئی به نهادهای انتظامی و یا سایر موارد صرفا بر عهده هماهنگ کننده محترم برنامه هاست.
- کنترل امور فنی-ایمنی شرکت کنندگان در برنامه های رکابزنی بر عهده هماهنگ کننده برنامه میباشد و در صورتیکه نفرات دارای لوازم ایمنی ضروری نباشند، طبق نظر هماهنگ کننده برنامه یا کمیته فنی از شرکت در برنامه محروم خواهند شد.

وظایف جلودار:

1- جلو دار با توجه به توانایی، تعداد نفرات و نوع برنامه (همایش، فرهنگ سازی، تمرین) و افراد شرکت کننده در رکابزنی سرعت حرکت گروه را در مسیر با اطلاع هماهنگ کننده تنظیم کند.
2- جلودار در ابتدا با سرعت کم حرکت میکند تا گروه به نظم در آید و پس از پیمودن حدود ٢٠٠ متر، سرعت را زیاد میکند و با توجه به شیب مسیر، سرعت را تنظیم کند.
3- در تقاطع ها و میادین با توجه به طول گروه و وضعیت چراغ راهنمایی رانندگی همیشه سعی می کند از اول چراغ سبز از این مکانها عبور کند تا عقب دار فرصت عبور از چراغ را داشته باشد و دو دستگی ایجاد نشود. جلودار موظف است وضعیت عبور اکیپ را بعد از گذر از چهار راهها کنترل کند و در صورت لزوم توقف کند تا سایر همرکابان به اکیپ ملحق شوند.
4- جلودار با توجه به عرض مسیر و ترافیک آن، حدود ٥٠ متر مانده به محل مدنظر با بالا بردن دست و نشان دادن یک یا دو انگشت آرایش گروه را به ستون 1 یا به ستون 2 تعیین می کند.
5- جلودار در طول مسیر بسته به نوع رکابزنی توسط بی سیم یا سایر وسایل ارتباطی یا علامت به هماهنگ کننده یا میاندار در تماس خواهد بود. در صورت عدم وجود بی سیم می تواند از نزدیک ترین رکابزن برای رساندن پیام استفاده کند.

6-جلودار موظف به رعایت قوانین راهنمایی میباشد مانند توقف پشت چر اغ قرمز، توقف پشت خط عابر پیاده و نیز هدایت گروه به نحوی که خیابان ها و معابر عمومی مسدود نشود.

لطفا مابقی را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید.

6- جلو دار در موقع ایستادن حدود ٥٠ متر مانده به محل دست خود را به نشانه توقف بالا می برد تا بقیه افراد متوجه شوند و موقع ایستادن نظم بهم نخورد.
7- جلودار در جاهایی که جایز نیست (وسط خیابان و میدان) گروه را متوقف نمی کند تا سبب ترافیک نشود.
8- در انتهای مسیر اگر گروه در سربالایی حرکت کرده و ضربان قلب بالاست اگه امکان دارد مثل میدان مادر شاهگلی، گروه را تشویق به سرد کردن بدن با حرکت دور آرام میکند تا گرفتگی و کوفتگی ناشی از اسید لاکتیک جمع شده در عضلات از بین برد.
تازه کارهای دوچرخه سواری

وظایف میان دار


١- میاندار قبل از حرکت اکیپ باید با یکی از همرکابان هماهنگ شود که تقریبا در اواسط گروه مستقر گشته و وقتی گروه به ستون ٢ یا ستون ١ رکاب می زند جایی برای خود در نظر بگیرد و ازصف اکیپ بیرون نیاید، مگر اینکه بخواهد در رکابزنان نظم ایجاد کند. با احتیاط پس از نگاه کردن به سمت عقب و اطمینان از نبود وسیله نقلیه از صف خارج و پس از ایجاد نظم به سر جای خود برمی گردد.
٢-میان دار نباید اجازه دهد کسی از اکیپ کنار ستون رکابزنان حرکت کند. همه رکابزنان باید پشت سر هم حرکت کنند و برای اینکه اکیپ از هم فاصله نگیرد، میاندار با احتیاط نفرات مبتدی را به انتهای اکیپ هدایت می کند.
٣- میاندار دار قبل از رسیدن به تقاطع ها و میدانها، با کمک یکی دو نفر از رکابزنان با سابقه و با هماهنگی هماهنگ کننده ورودی و خروجی ها را موقتا برای عبور اکیپ مسدود می کند و در همه حال این نفرات با خوش رویی با رانندگان برخورد می نمایند و در صورت سماجت بعضی راننده ها اجازه عبور می دهند.
٤- میاندار در برنامه های شهری در حقیقت نقش هماهنگی بین جلودار و عقب دار را دارد و برای اینکه فاصله رکابزنان از همدیگر زیاد نشود و نظم حفظ شود باید سرعت گروه را متعادل کند.
٥- میاندار هنگام توقف اکیپ پشت چراغ راهنمایی رانندگی یا محل استراحت، رکابزنان را تشویق به ایستادن در یک خط و پشت سر هم می کند.
٦- میاندار در رفتار و مواجهه با رکابزنان و رانندگان خودروها خیلی مودبانه و با خوشرویی و متانت با صدای آرام صحبت می کند و به هیچ وجه احساسی برخورد نمی کند.
عقب دار

وظایف عقب دار


١- قبل از شروع برنامه مسیر، مقصد نهایى و محل هاى استراحت را با هماهنگ کننده بررسى می کند.
٢- عقب دار باید در نظر داشته باشد افرادی که در گروه از لحاظ قدرت بدنى ضعیف هستند در انتهاى گروه حرکت خواهند کرد.
٣- عقب دار با یکى از همرکابان صاحب تجربه هماهنگ می شود و در انتهاى گروه حرکت می کنند تا در صورتیکه یکی دو نفرى از همرکابان که آمادگی بدنى کمتری دارند و از گروه جدا میشوند، آنها را به یار قدیمى سپرده و مسیر و مقصد را هم برایش می گوید تا در مقصد به آنها ملحق شوند.
٤- در صورتیکه در حین رکابزنى مشکلى مانند پنچرى، در رفتن زنجیر چرخ و یا تعمیرات دوچرخه پیش آید، سریعا توسط یار قدیمى به هماهنگ کننده خبر می دهد.
٥- عقب دار آخرین نفری است که در گروه رکاب می زند و اجازه نمی دهد کسى عقب تر از خودش بماند.
٦- عقب دار در برخورد با نفراتى که قدرت بدنى پایین دارند با محبت رفتار می کند، نقش حمایتگرانه دارد و با لبخند و گشاده رویى جواب می دهد و همرکابان را تشویق کرده، و امیدواری دهد.