رکاب زنان سبز تبریز هیات مدیره

.

.

معرفی اعضا هیات موسسین رکاب زنان سبز تبریز 

1- آقای خسرو بلوری: مدیر عامل، کمیته فنی اجرائی 

2- آقای محمد حسین حامد ناجی: رئیس هیات مدیره، کمیته روابط عمومی 

3- خانم شمسی عباسعلیزاده: نائب رئیس هیات مدیره، کمیته امداد و نجات 

4- آقای محمد شفیعی فرد: عضو هیات مدیره ، خزانه دار، کمیته فنی اجرائی 

5- خانم نوشین محمود پور: عضو هیات مدیره، کمیته روابط عمومی 

6- آقای محمد علی عشق آبادی: عضو علی البدل هیات مدیره

7- آقای حمید ترابی: عضو علی البدل هیات مدیره 

8- آقای امید کریمی: بازرس اصلی

9- آقای بیگلی: بازرس علی البدل

اعضا هیات مدیره فعلی:

1-آقای بلوری

2-آقای حامد ناجی

3-آقای شفیعی فرد

4خانم عباسعلیزاده

5-خانم محمود پور

- برای دیدن عکس در سایز اصلی آن را در صفحه جداگانه باز کنید ( روی عکس راست کلیک کرده و گزینه new tab  را بزنید )