همایش و مسابقه دوچرخه سواری بانوان از طرف هیت دوچرخه سواری استانو همکاری موسسه ورزسهای همگانی سبز اندیش واعضا موسسه رکاب زنان سبز تبریزوبا حضور پرشور دانش آموزان دختر مدرسه عترت برگزار گردید.

حضور بیش از ۱۲۰ دانش آموز دختر مدرسه عترت در رده های سنی مختلف واعضا رکاب زنان سبز تبریز در رده های سنی بزرگسال به صورت دوستانه به رقابت پرداختند.

برندگان رده بزرگسال به ترتیب نفر اول عاطفه ابولمعصومی 

نفر دوم مریم بشیر پور

نفرسوم نسرین فکری جایزه ای به رسم یادبوداز طرف هیت دوچرخه سواری دریافت کردند.