هرچه داری به پای زندگی بریز 

تا مرگ نتواند چیزی با خود ببرد

لذت دوچرخه سواری در باران ابرها