دوچرخه وسیله ای است که به آسانی میتوان به آن دسترسی داشت واز جهت اینکه فرد استفاده کننده از نیروی بدنی خود استفاده میکند در سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر شایانی دارد.از طرف دیگرچون دوچرخه هیچ‌سوختی مصرف نمی کند میتواند سبب کاهش مصرف انرژی وکاهش الودگی هوا ودر نهایت کاهش ترافیک باشد.

با اینکه دوچرخه مزیتهای متعددی دارد به دلیل عدم محافظت بدن دوچرخه سوار وسیله ای نسبتا پرخطر است.طوری که صدمات،جراحات ومرگ دوچرخه سواران در کشورهای مختلف دنیا گزارش شده است.

با اینکه حدود یک سوم تصادفات در سراسر دنیا مربوط به عابرین پیاده و دوچرخه سواران است تنهادر ۶۸ کشور دنیا سیاستهایی در جهت امنیت عابران پیاده و دوچرخه سواران اتخاذ شده.

تصویری که مشاهده می کنید مربوط به تصادف در همایش سه شنبه های بدون خودرو در خیابان راه اهن میباشد.

عدم فرهنگ صحیح رانندگی،نبود مسیر ویژه دوچرخه سواری،رعایت نکردن حق تقدم و از همه مهمتر عدم پذیرش دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه از معضلات کنونی برای دوچرخه سواران شهر وکشورمان است،که نگاهی کارشناسانِ برای کم کردن خطرات احتمالی برای دوچرخه سواران نیاز است.

شما نیز نظرات وپیشنهادات و درخواستهای خودتان را برایمان ارسال کنید  

در اینده به معضلات تصادف،امنیت و ایمنی دوچرخه سواران  بیشتر صحبت خواهیم کرد.