برنامه رکاب زنی سه شنبه ها بدون خودرو 

تماشای مسابقات دوچرخه سواری پیست (لیگ جوانان کشور)

ساعت تجمع ۱۶:۲۰

ساعت حرکت ۱۶:۳۰

محل تجمع: تقاطع ارتش

با همکاری  موسسه رکاب زنان سبز تبریز،موسسه رکاب زنان سبز اندیش ،باشگاه اولدوز،باشگاه سهند

برای شرکت کننده گان به قید قرعه جوایزی اهدا میشود(کلاه ایمنی،لباس دوچرخه سواری)