رای به دوچرخه
با عنایت به شروع ثبت نام رسمی از علاقمندان، وظایف ایشان جهت آشنایی و عمل به آنها به شرح ذیل تقدیم می گردد:

- اعتقاد و پایبندی به اهداف و قوانین موسسه.

- شرکت فعال در برنامه ها و جلسات مجمع عمومی.

- رعایت شئونات و موازین جامعه و اخلاق ورزشکاری.

- رعایت و اجرای تصمیمات گرفته شده در آئین نامه های داخلی  و کمیته های مختلف موسسه.

- همکاری با کمیته ها در راستای اهداف، استراتژی و وظایف محوله.

- پرداخت حق عضویت تعیین شده.

لطفا برای مطالعه باقی موارد به ادامه مطلب مراجعه نمایید...