هیت دوچرخه سواری برگزار میکند.

زمان جمعه  ۲۱ تیر ساعت ۹ صبح

شرکت برای عموم ازاد است