بانگاهی بدور ازقضاوت میتوان آمار استفاده از دوچرخه در سطح شهر را به وضوح دید.افرادی که دوچرخه را به عنوان وسیله نقلیه برای تردد انتخاب کرده اند،بچه هایی که سرگرمی تابستان وتفریحی برای روزهای بدور از مدرسه انتخاب کرده اند،و چه بسا افرادی که با دوچرخه نان آور خانواده هستند وکار می کنند.

اما این وسیله بدون دود مستلزم نیازمندی هایی هست از جمله داشتن مسیر مناسب،ایجاد فضای کافی،نصب علایم های هشداری وترافیکی و...

نبودمسیر ویژه دوچرخه خطراتی از جمله تصادفات را در پی دارد که گاها غیرقابل جبران وناگوار است.

با گرم شدن هواو تعطیلی مدارس تعداد بیشتری از محصلین ومردم عادی روی به دوچرخه سواری اورده اند وما هر ساله شاهد اتفاقات تلخ وناگوار هستیم.

اخرین خبر مربوط به برخورد اتوبوس شرکت واحد به مردی میان سال در محدوده چهار راه شهناز که منجر به فوت مرد دوچرخه سوار شد.این خبر تلخ خیلی زوداز کانالهای خبری آنلاین پخش شدعده ای دست به دست،یا در گروه های دیگر به اشتراک گذاشتند اما دوروز بعدفراموش شدوبه جمع بقیه فوت شده های ناشی از تصادفات دوچرخه سواری پیوست.

آیازمان آن نرسیده که از کنار این اخبار ساده نگذریم...

سخنی بامسولین وعوامل محترم شهرداری...

بنظر می رسد در مورد این گونه تصادفات، علل وعوامل حوادث، نیاز به نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه داشته باشیم تا با بحث وگفتگو راه کارهایی لازم را در دستور کار قرار داده شود

دوستان وهمراهان عزیز بنظر شما بیشترین عامل تصادفات دوچرخه سواری چیست؟منتظر نظراتات هستیم